Tools

Dakadviseur alles over platte daken

maandag, 25 jan 2021

Algemene voorwaarden

E-mailadres Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN DAKADIVISEUR

Deze algemene voorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van de website Dakadviseur. Lees onderstaande algemene voorwaarden en disclaimer zorgvuldig alvorens de website van Dakadviseur te gebruiken. Uw gebruik van de website Dakadviseur betekent dat u deze voorwaarden heeft aanvaard.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de website Dakadviseur.

2. Door met Dakadviseur een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Dakadviseur gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

3. Dakadviseur kan deze voorwaarden op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om na te gaan welke voorwaarden gelden, daar deze bindend zijn voor u.

4. Dakadviseur doet zijn best om voortdurend en onderbroken toeging te verschaffen tot de website, doch garandeert dit niet. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen of vertragingen.

5. Wij behouden ons het recht voor overal op deze website banners, advertenties, reclame en soortgelijke content te plaatsen. Adverteerders en bedrijven die advertenties presenteren, kunnen andere voorwaarden en een ander privacybeleid dan Dakadviseur hanteren. Daarom wordt u verzocht deze zorgvuldig te lezen. Alle interacties, correspondentie en zakelijke betrekkingen tussen u en adverteerders en andere derden die tot stand zijn gekomen via deze Website (met inbegrip van gelinkte Sites), zijn uitsluitend tussen u en zulk een derde (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, kwesties verband houdende met de inhoud van advertenties van derden dan wel betalingen, goederenleveringen, garanties, privacy- en databeveiliging en dergelijke van en door derden). Dakadviseur wijst alle aansprakelijkheid in verband daarmede af.

6. Deze Site bevat links naar websites van andere onafhankelijke derden ("gelinkte sites"). Dakadviseur verschaft deze gelinkte sites enkel voor het gemak van zijn bezoekers. Dergelijke gelinkte sites vallen buiten de controle van Dakadviseur en Dakadviseur onderschrijft de inhoud van dergelijke gelinkte sites, met inbegrip van enige informatie of materialen die op dergelijke gelinkte sites staan, niet en is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Het is aan u om te oordelen over uw gebruik van deze gelinkte sites.

7. Alle overeengekomen diensten hebben tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd tot het einde van het jaar en wordt telkens stilzwijgend, tegen het dan geldende tarief, met twaalf maanden verlengd. Mocht de opdrachtgever hier niet mee akkoord gaan moet hij dit uiterlijk 2 maanden voordat het automatisch verlengd word, melden aan Dakadviseur.nl schriftelijk of via e-mail.

8. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Dakadviseur is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

9. Facturen van  Dakadviseur dienen netto contant binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op  verrekening is uitgesloten.

10. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Dakadviseur uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij Dakadviseur en/of haar licentiegevers.

11. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Dakadviseur mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Dakadviseur worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

12. De aansprakelijkheid van Dakadviseur, van de personen voor wie Dakadviseur  verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

13. Dakadviseur is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Dakadviseur

14. Alle geschillen met betrekking tot de door Dakadviseur gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.

15. Op alle met Dakadviseur gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16. Ingeval een bepaling van deze voorwaarden om enigerlei reden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar mocht worden geacht, zal een dergelijke bepaling worden beschouwd als scheidbaar van de overige bepalingen van deze voorwaarden, en zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet laten.